Shopping Cart

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, integraal van toepassing op iedere overeenkomst die u (hierna “Consument”) sluit met de NV Opti Shop – Avenue Optics, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 226, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer: 0463.628.722, BTW-nummer: BE0463628722, tel: +3234600392, e-mail: hello@avenue-optics.be en bankrekeningnummer BE32 3200 0622 0602 (hierna “Opti Shop – Avenue Optics”). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle aankopen die door de Consument worden gedaan bij Opti Shop – Avenue Optics. Opti Shop – Avenue Optics behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Desgevallend zal Opti Shop – Avenue Optics deze wijziging publiceren op haar website. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een bestelling wordt bevestigd, blijven van toepassing op die bestelling.

 

Artikel 2 Aanvaarding

De consument erkent dat hij van de Algemene Voorwaarden heeft kennis genomen. Op het moment dat de consument zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de Algemene Voorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de consument volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden.

 

Artikel 3 Product

Indien Opti Shop – Avenue Optics onder andere vanwege onvoldoende beschikbaarheid van de producten of overmacht niet in de mogelijkheid is om in de bestelling te voorzien, zal Opti Shop – Avenue Optics de consument zo snel mogelijk contacteren en heeft de consument de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4. Online bestelling

Om een product te bestellen via de webwinkel, moet de consument zijn persoonlijke gegevens aan Opti Shop – Avenue Optics verstrekken. Deze dienen altijd actueel en waarheidsgetrouw te zijn. De gegevens van de Consument worden beschermd overeenkomstig Privacybeleid. Op het moment dat de consument in de webwinkel op “bestelling valideren” klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd. De bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten, behoudens onbeschikbaarheid van de producten overeenkomstig artikel 3, weigering van Opti Shop – Avenue Optics, overeenkomstig artikel 4 of indien de consument bij aankoop op afstand beroep doet op het herroepingsrecht vervat in artikel 9. Eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het door- of ingeven van de specificaties van de bestelling, kunnen niet meer worden gecorrigeerd. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van Opti Shop – Avenue Optics, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager. Opti Shop – Avenue Optics behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een bestelling kan onder andere geweigerd worden in geval van een manifest foutieve prijsaanduiding. Nadat de verkoop definitief gesloten is overeenkomstig artikel 4, wordt een bevestiging van de bestelling per e-mail uiterlijk bij levering van de producten, door Opti Shop – Avenue Optics aan de consument verstuurd naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de consument werd opgegeven.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

De prijs van de producten staan inclusief BTW aangegeven in de webwinkel. Enkel prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden zullen worden toegepast, behoudens manifeste druk- of aanpassingsfout. Desgevallend zal Opti Shop – Avenue Optics de consument hiervan binnen een termijn van 30 dagen na de bestelling op de hoogte brengen.<br /><br />De consument heeft vervolgens de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de bestelling te annuleren.<br /><br />Deze prijzen vermelden evenwel geen verzendkosten. Deze zijn gratis binnen België vanaf €100,00 en worden forfaitair bepaald voor andere landen. Bij een aankoop buiten België kunnen lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) van toepassing zijn. Dergelijke kosten zijn integraal voor rekening van de Consument.

Shipping zones België Standaard shipping €0,00 – €99,00: €5,00
Free shipping €100,00 and up: Gratis Europa (59 landen en regio’s)
Standaard shipping<br /><br /> <br /><br />€0,00 – €149,00: €10,00<br /><br /> <br /><br />Free shipping<br /><br /> <br /><br />€150,00 and up: Gratis<br /><br /> <br /><br />Rest van de wereld (182 landen en regio’s)<br /><br /> <br /><br />Standaard shipping<br /><br /> <br /><br />€0,00 – €299,00: €20,00<br /><br /> <br /><br />Free shipping<br /><br /> <br /><br />Vanaf €300,00: Gratis<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />De betaling vindt onmiddellijk plaats via de online betaalservice, Mollie. Voorwaarden voor dit betalingssysteem kunnen worden teruggevonden via de volgende link: https:// www.mollie.com/be/terms. Zodra de betaling door Opti Shop – Avenue Optics werd ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

 

Artikel 6. Leeftijd

Ouderlijke toestemming of toestemming van een voogd is vereist voor Consumenten jonger dan 18 jaar. De naam en telefoonnummer van de persoon die de toestemming geeft, moet vermeld staan in de “message box” bij het plaatsen van de Bestelling.

 

Artikel 7. Levering

Opti Shop – Avenue Optics levert het product conform de geplaatste bestelling af op het adres dat tijdens de bestelling werd opgegeven. Adreswijziging is slechts mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling telefonisch of via hello@avenue-optics.be. De handeling en distributie wordt verzorgd door het servicecenter via BPost. Zodra de bestelling werd verzonden, ontvangt de consument een e- mail met daarin een track &amp; trace-code zodat de uitvoering van de bestelling gevolgd kan worden. Er wordt getracht om de bestelling binnen 7 (zeven) dagen te leveren. Bestelling uiterlijk geplaatst op woensdag, worden donderdag verzonden. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief. Bij abnormale vertraging, dat wil zeggen indien de bestelling na meer dan 30 (dertig) dagen na ontvangst van de bevestiging, nog niet werd geleverd, heeft de consument het recht om, behoudens overmacht in hoofde van Opti Shop – Avenue Optics, de koop schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of om een vervangend product van gelijke waarde te verzoeken. De consument verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Indien meerdere producten worden besteld, wordt getracht om alle producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal Opti Shop – Avenue Optics de consument hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Indien de verzendverpakking of het product bij levering waarneembaar beschadigd is, dient de consument dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen 48 uur, te melden via hello@avenue-optics.be.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten zal pas worden overgedragen op de consument na de volledige voldoening door de consument van al hetgeen als tegenprestatie van de levering van de bestelling aan Opti Shop – Avenue Optics verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud hierboven uiteengezet, wordt het risico integraal overgedragen aan de consument op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Vanaf dan draagt de consument het risico voor onder andere verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen, ook in geval van overmacht. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte producten effectief aan de consument is overgedragen, is het de consument uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De consument verbindt zich ertoe om Opti Shop – Avenue Optics onmiddellijk per e-mail en per aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte producten zou zijn gelegd.

 

Artikel 9. Aankoop op afstand

Indien de aankoop van de producten door de consument op afstand gebeurd, via de webwinkel, heeft de consument een herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een mededeling aan Opti Shop – Avenue Optics per e-mail hello@avenue-optics.be. De consument kan de aangekochte producten zonder opgave van reden terugsturen of omruilen onder de voorwaarde dat de producten in hun oorspronkelijke staat verkeren, dat de producten onbeschadigd zijn, dat geen labels verwijderd zijn en dat de consument een wettig aankoopbewijs kan voorleggen. Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, dienen de producten binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na mededeling overeenkomstig artikel 9 door de consument terug gezonden te worden in de originele verpakking en overeenkomstig de bepalingen in artikel 10.

 

Artikel 10. Retour

De risico’s verbonden aan een retourzending zijn integraal voor de consument. Iedere retourzending moet worden verpakt in overeenstemming met de verzendrichtlijnen (traceerbaar en voldoende beschermd, waarbij de producten niet vrij kunnen bewegen), die per e-mail aan de consument worden overgemaakt. Alle kosten verbonden aan een retourzending zijn voor rekening van de consument, met uitzondering van een retour indien er schade aan het product is op het moment van de levering of ingeval een onjuist product werd geleverd. De retourkosten worden dan door Opti Shop – Avenue Optics vergoed en het vervangend product wordt zo spoedig mogelijk en gratis verzonden. Indien bij het testen van de producten de aard, de kenmerken of de werking ervan is aangetast, zal die kost in rekening worden gebracht. Behoudens wettelijke verplichtingen neemt Opti Shop – Avenue Optics geen producten terug waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door Opti Shop – Avenue Optics.

 

Artikel 11. Garantie

Iedere klacht over een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering, dient binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan Opti Shop – Avenue Optics. Bij afwezigheid een dergelijke mededeling van het gebrek aan Opti Shop – Avenue Optics binnen de 2 (twee) maanden na de vaststelling, verliest de consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Opti Shop – Avenue Optics in te stellen. Iedere schriftelijke melding aan Opti Shop – Avenue Optics zoals hierboven beschreven, dient een gedetailleerde opgave te bevatten van de niet-conformiteit. De consument kan desgevallend kiezen uit een kosteloos herstel of vervanging van het product. Indien herstel noch vervanging onmogelijk blijken, kan de consument een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vorderen. De producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 10.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Opti Shop – Avenue Optics ten aanzien van de consument is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen. Indien en voor zover dat ondanks het bepaalde in dit artikel op Opti Shop – Avenue Optics toch enige aansprakelijkheid ten aanzien van de consument rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag inclusief BTW van de bestelling.

 

Artikel 13. Gebruiksaanwijzing

De consument verbindt zich ertoe om de volgende instructies na te leven, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de producten:<br /><br />Maak de glazen van de bril schoon met het bijgeleverde microvezel doekje. Gebruik geen vochtige doekjes waar alcohol of andere bijtende stoffen in zitten.<br />Laat de bril niet langdurig in hoge temperaturen liggen zoals op het dashboard van een auto in de brandende zon; het montuur kan dan vervormen en de glazen beschadigd raken. Buiten bereik van kinderen houden.

 

Artikel 14. Cadeaubonnen

Opti Shop – Avenue Optics cadeaubonnen kunnen online worden aangekocht. De precieze einddatum wordt op de cadeaubonnen vermeld. De cadeaubonnen kunnen slechts ingewisseld worden voor producten van Opti Shop – Avenue Optics de webwinkel. De cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van andere Opti Shop – Avenue Optics cadeaubonnen. De cadeaubonnen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingscodes of –acties. Indien de cadeaubon ontoereikend is om de geplaatste bestelling te voldoen, moet het verschil betaald worden overeenkomstig artikel 5. Het is niet mogelijk om een bestelling die betaald werd met een cadeaubon, te retourneren. Opti Shop – Avenue Optics is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de cadeaubon.

 

Artikel 15. Productinformatie

Opti Shop – Avenue Optics stelt haar producten voor met alle noodzakelijke kenmerken opdat de consument voorafgaand aan de bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de producten en een geïnformeerde bestelling kan plaatsen. De informatie, teksten, foto’s en illustraties waarmee de producten worden voorgesteld zijn louter informatief en vormen in geen geval contractuele documenten. Opti Shop – Avenue Optics kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de verstrekte informatie, teksten, foto’s of illustraties fouten of weglatingen bevatten. Opti Shop – Avenue Optics waarschuwt de consument dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto’s of illustraties te bekijken de kleuren, grootte, textuur of het materiaal van de producten op de website kunnen afwijken van de realiteit en dat Opti Shop – Avenue Optics in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 16. Privacy beleid

Opti Shop – Avenue Optics behandelt de gegevens van de consument strikt vertrouwelijk, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (algemene verordening gegevensbescherming). De consument heeft het recht op inzage, kan deze gegevens corrigeren en kan zich verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar hello@avenue-optics.be. Opti Shop – Avenue Optics verbindt zich ertoe om geen informatie van de consument vrij te geven aan derden. Voor meer informatie kan de consument contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35 e-mail: commission@privacycommission. be). De website van Opti Shop – Avenue Optics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de gebruiker. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren werden ingesteld zoals de taalinstelling. Indien cookies niet worden geaccepteerd, is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt. Consumenten kunnen de website van Opti Shop – Avenue Optics bezoeken en zich van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten verstrekken. Persoonlijke gegevens worden door de consument vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, of indien van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt. Indien de consument reageert op een actie, vraagt Opti Shop – Avenue Optics de naam, het adres en e-mailadres van de consument. Deze gegevens gebruikt Opti Shop – Avenue Optics om de actie uit te voeren en de respons op haar marketingacties te meten.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten Opti Shop – Avenue Optics en de consument worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.