Shopping Cart

Verzenden & retours

Artikel 3 (algemene verkoopsvoorwaarden): Product

Indien Opti Shop – Avenue Optics onder andere vanwege onvoldoende beschikbaarheid van de producten of overmacht niet in de mogelijkheid is om in de bestelling te voorzien, zal Opti Shop – Avenue Optics de consument zo snel mogelijk contacteren en heeft de consument de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4 (algemene verkoopsvoorwaarden): Online bestelling

Om een product te bestellen via de webwinkel, moet de consument zijn persoonlijke gegevens aan Opti Shop – Avenue Optics verstrekken. Deze dienen altijd actueel en waarheidsgetrouw te zijn. De gegevens van de Consument worden beschermd overeenkomstig Privacybeleid. Op het moment dat de consument in de webwinkel op “bestelling valideren” klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd. De bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten, behoudens onbeschikbaarheid van de producten overeenkomstig artikel 3, weigering van Opti Shop – Avenue Optics, overeenkomstig artikel 4 of indien de consument bij aankoop op afstand beroep doet op het herroepingsrecht vervat in artikel 9. Eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het door- of ingeven van de specificaties van de bestelling, kunnen niet meer worden gecorrigeerd. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van Opti Shop – Avenue Optics, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager. Opti Shop – Avenue Optics behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een bestelling kan onder andere geweigerd worden in geval van een manifest foutieve prijsaanduiding. Nadat de verkoop definitief gesloten is overeenkomstig artikel 4, wordt een bevestiging van de bestelling per e-mail uiterlijk bij levering van de producten, door Opti Shop – Avenue Optics aan de consument verstuurd naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de consument werd opgegeven.

 

Artikel 5 (algemene verkoopsvoorwaarden): Prijs en betaling

De prijs van de producten staan inclusief BTW aangegeven in de webwinkel. Enkel prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden zullen worden toegepast, behoudens manifeste druk- of aanpassingsfout. Desgevallend zal Opti Shop – Avenue Optics de consument hiervan binnen een termijn van 30 dagen na de bestelling op de hoogte brengen. De consument heeft vervolgens de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de bestelling te annuleren. Deze prijzen vermelden evenwel geen verzendkosten. Deze zijn gratis binnen België vanaf €100,00 en worden forfaitair bepaald voor andere landen. Bij een aankoop buiten België kunnen lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) van toepassing zijn. Dergelijke kosten zijn integraal voor rekening van de Consument.

 

SHIPPING ZONES

 

BELGIË

Standaard shipping €0,00 – €99,00: €5,00

Free shipping €100,00 and up: Gratis

 

EUROPA (59 landen en regio’s)

Standaard shipping €0,00 – €149,00: €10,00

Free shipping €150,00 and up: Gratis

 

REST VAN DE WERELD (182 landen en regio’s)

Standaard shipping €0,00 – €299,00: €20,00

Free shipping Vanaf €300,00: Gratis

 

De betaling vindt onmiddellijk plaats via de online betaalservice, Mollie. Voorwaarden voor dit betalingssysteem kunnen worden teruggevonden via de volgende link: https:// www.mollie.com/be/terms. Zodra de betaling door Opti Shop – Avenue Optics werd ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

 

Artikel 7 (algemene verkoopsvoorwaarden): Levering

Opti Shop – Avenue Optics levert het product conform de geplaatste bestelling af op het adres dat tijdens de bestelling werd opgegeven. Adreswijziging is slechts mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling telefonisch of via hello@avenue-optics.be De handeling en distributie wordt verzorgd door het servicecenter via BPost. Zodra de bestelling werd verzonden, ontvangt de consument een e- mail met daarin een track & trace-code zodat de uitvoering van de bestelling gevolgd kan worden. Er wordt getracht om de bestelling binnen 7 (zeven) dagen te leveren. Bestelling uiterlijk geplaatst op woensdag, worden donderdag verzonden. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief. Bij abnormale vertraging, dat wil zeggen indien de bestelling na meer dan 30 (dertig) dagen na ontvangst van de bevestiging, nog niet werd geleverd, heeft de consument het recht om, behoudens overmacht in hoofde van Opti Shop – Avenue Optics, de koop schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of om een vervangend product van gelijke waarde te verzoeken. De consument verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Indien meerdere producten worden besteld, wordt getracht om alle producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal Opti Shop – Avenue Optics de consument hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Indien de verzendverpakking of het product bij levering waarneembaar beschadigd is, dient de consument dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen 48 uur, te melden via hello@avenue-optics.be.

 

Artikel 8 (algemene verkoopsvoorwaarden): Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten zal pas worden overgedragen op de consument na de volledige voldoening door de consument van al hetgeen als tegenprestatie van de levering van de bestelling aan Opti Shop – Avenue Optics verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud hierboven uiteengezet, wordt het risico integraal overgedragen aan de consument op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Vanaf dan draagt de consument het risico voor onder andere verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen, ook in geval van overmacht. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte producten effectief aan de consument is overgedragen, is het de consument uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De consument verbindt zich ertoe om Opti Shop – Avenue Optics onmiddellijk per e-mail en per aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte producten zou zijn gelegd.

 

Artikel 9 (algemene verkoopsvoorwaarden): Aankoop op afstand

Indien de aankoop van de producten door de consument op afstand gebeurd, via de webwinkel, heeft de consument een herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een mededeling aan Opti Shop – Avenue Optics per e-mail hello@avenue-optics.be. De consument kan de aangekochte producten zonder opgave van reden terugsturen of omruilen onder de voorwaarde dat de producten in hun oorspronkelijke staat verkeren, dat de producten onbeschadigd zijn, dat geen labels verwijderd zijn en dat de consument een wettig aankoopbewijs kan voorleggen. Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, dienen de producten binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na mededeling overeenkomstig artikel 9 door de consument terug gezonden te worden in de originele verpakking en overeenkomstig de bepalingen in artikel 10.

 

Artikel 10 (algemene verkoopsvoorwaarden): Retour

De risico’s verbonden aan een retourzending zijn integraal voor de consument. Iedere retourzending moet worden verpakt in overeenstemming met de verzendrichtlijnen (traceerbaar en voldoende beschermd, waarbij de producten niet vrij kunnen bewegen), die per e-mail aan de consument worden overgemaakt. Alle kosten verbonden aan een retourzending zijn voor rekening van de consument, met uitzondering van een retour indien er schade aan het product is op het moment van de levering of ingeval een onjuist product werd geleverd. De retourkosten worden dan door Opti Shop – Avenue Optics vergoed en het vervangend product wordt zo spoedig mogelijk en gratis verzonden. Indien bij het testen van de producten de aard, de kenmerken of de werking ervan is aangetast, zal die kost in rekening worden gebracht. Behoudens wettelijke verplichtingen neemt Opti Shop – Avenue Optics geen producten terug waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door Opti Shop – Avenue Optics.